آغاز سطح بندی و گروه بندی مشتریان شیک رنک بصورت دوره ای و ارائه تخفیف

سفارش و خرید بازدید ورودی مستقیم


تأیید شده است که Google از داده های Google Chrome برای تعیین تعداد افرادی که از سایت بازدید می کنند (و چند بار) استفاده می کند. سایتهایی که بازدید مستقیم زیادی دارند احتمالاً سایتهایی با کیفیت بالاتر در مقابل سایتهایی هستند که بازدید مستقیم بسیار کمی دارند.


117,500تومان

Dir-A
500 روزانه ورودی مستقیم
7,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روز

315,000تومان

Dir-B
1,500 روزانه ورودی مستقیم
22,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

500,000تومان

Dir-C
2,500 روزانه ورودی مستقیم
37,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

950,000تومان

Dir-D
5,000 روزانه ورودی مستقیم
75,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

1,725,000تومان

Dir-E
10,000 روزانه ورودی مستقیم
150,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

112,500تومان ماهانه

Dir-AA
250 روزانه ورودی مستقیم
7,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

212,500تومان ماهانه

Dir-BB
500 روزانه ورودی مستقیم
15,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

600,000تومان ماهانه

Dir-CC
1,500 روزانه ورودی مستقیم
45,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

937,500تومان ماهانه

Dir-DD
2,500 روزانه ورودی مستقیم
75,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

1,750,000تومان ماهانه

Dir-EE
5,000 روزانه ورودی مستقیم
150,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

3,250,000تومان ماهانه

Dir-FF
10,000 روزانه ورودی مستقیم
300,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه