آغاز سطح بندی و گروه بندی مشتریان شیک رنک بصورت دوره ای و ارائه تخفیف

سفارش و خرید بازدید ورودی مستقیم ویژه


خرید ورودی و ترافیک وب سایت به صورت بازدید دایرکت یا مستقیم ، تاثیر زیادی در رتبه بندی تک تک صفحات سایت در نتایج برتر گوگل دارد و یکی دیگر از 200 فاکتور مهم و سیگنال های موثر و قوی رتبه بندی گوگل می باشد.


235,000تومان

Dir-VIP-A
500 روزانه ورودی مستقیم ویژه
7,500 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 2 لینک سایت
- مدت 15 روزه

630,000تومان

Dir-VIP-B
1,500 روزانه ورودی مستقیم ویژه
22,500 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 4 لینک سایت
- مدت 15 روزه

1,000,000تومان

Dir-VIP-C
2,500 روزانه ورودی مستقیم ویژه
37,500 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 7 لینک سایت
- مدت 15 روزه

3,450,000تومان

Dir-VIP-E
10,000 روزانه ورودی مستقیم ویژه
150,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 15 لینک سایت
- مدت 15 روزه

1,900,000تومان

Dir-VIP-D
5,000 روزانه ورودی مستقیم ویژه
75,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 10 لینک سایت
- مدت 15 روزه

225,000تومان ماهانه

Dir-VIP-AA
250 روزانه ورودی مستقیم ویژه
7,500 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 2 لینک سایت
- مدت 30 روزه

425,000تومان ماهانه

Dir-VIP-BB
500 روزانه ورودی مستقیم ویژه
15,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 4 لینک سایت
- مدت 30 روزه

1,200,000تومان ماهانه

Dir-VIP-CC
1,500 روزانه ورودی مستقیم ویژه
45,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 7 لینک سایت
مدت - 30 روزه

1,875,000تومان ماهانه

Dir-VIP-DD
2,500 روزانه ورودی مستقیم ویژه
75,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 10 لینک سایت
- مدت 30 روزه

3,500,000تومان ماهانه

Dir-VIP-EE
5,000 روزانه ورودی مستقیم ویژه
150,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 15 لینک سایت
- مدت 30 روزه

6,500,000تومان ماهانه

Dir-VIP-FF
10,000 روزانه ورودی مستقیم ویژه
300,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 20 لینک سایت
- مدت 30 روزه