در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد .

سفارش و خرید بازدید غیر مستقیم ارجاعی (Referral)


هر 1 ورودی و بازدیدی که از URL و منابع دیگر به سایت شما وارد شود علاوه بر افزایش رفرال 1 امتیاز و 1 سیگنال مثبت برای رتبه سایت خواهد بود .


93,750تومان

بسته 100 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
1,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 1 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

187,500تومان

بسته 200 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
3,000 کل ورودی ارسالی
-ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 3 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

467,500تومان

بسته 500 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
7,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 7 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

937,500تومان

بسته 1,000 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
15,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 15 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

4,687,500تومان

بسته 5,000 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
75,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 75 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

187,500تومان ماهانه

بسته 100 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
3,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 3 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

375,000تومان ماهانه

بسته 200 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
6,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 6 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

937,500تومان ماهانه

بسته 500 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
15,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 15 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

1,875,000تومان ماهانه

بسته 1,000 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
30,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 30 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

9,375,000تومان ماهانه

بسته 5,000 بازدید رفرال و غیر مستقیم روزانه
150,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تعداد 150 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه
لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 فعالیت و خدمات خود را در سطح وب ایران بصورت چشمگیری توسعه و گسترش داده است.
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 7 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .