آغاز سطح بندی و گروه بندی مشتریان شیک رنک بصورت دوره ای و ارائه تخفیف